营业时间

周一至周五,8:00 - 9:00

致电我们

+13052856781

给我们发电子邮件

singh@yahoo.ca

霞飞诺与SWATCH互助出产眼镜

Author:亚盈体育·官方入口 - Apple App Store In:2022-05-03 霞飞诺与SWATCH互助出产眼镜

日前,意年夜利高端眼镜制造商霞飞诺Safilo集团以及Swatch公司签订了Swatch品牌眼镜的互助和谈 。立异、意见意义 、以糊口体式格局为导向的Swatch The Eyes系列将于2016年春天推出。这次互助将陪同 “I ALWAYS WANT MORE LOOKS”为主题的Swatch告白年夜片宣传---将兴趣、惹人向上以及微笑的魅力阐扬到极致。

霞飞诺以及Swatch将配合设计眼镜系列 ,霞飞诺卖力产物开发,并哄骗其欧洲出产收集举行眼镜制造 。

作为一个全世界品牌,Swatch始终承袭其对于高品质办事的承诺 ,Swatch The Eyes眼镜将经由过程其在全世界的零售网点举行发卖 ,早期将经由过程霞飞诺的美国零售连锁店Solstice推出,然后扩展至精选的北美眼镜零售店 。Swatch以及霞飞诺规划陆续将霞飞诺的发卖收集自力于Swatch集团自有的发卖收集,并向全世界更多的地域扩大 ,成立一个最高尺度的眼镜发卖收集。

霞飞诺首席履行官Luisa Delgado女士在评论这次互助和谈时说道,“此次互助对于于咱们2020战略规划有着里程碑式的意义。咱们的产物组合中又增长了一个标记性品牌,这一怪异的互助体式格局充实联合了Swatch智能、意见意义 、立异的设计基因 ,帮忙咱们进一步晋升在现今快速 、年夜幅增加的公共时尚(Mass Cool)消费范畴的据有率 。咱们将经由过程智能的设计、简化产物布局的立异和现代化的出产流程,再度坚实咱们对于欧洲眼镜制造的承诺,并将其扩大到公共时尚消费范畴。可以或许与Swatch品牌互助 ,并将其品牌理念融入到眼镜设计中,咱们深感侥幸。”

Swatch集团总裁Nick Hayek说道,“经由过程对于产物种别的从头演绎 ,再创造一个乐成的眼镜产物是一项冲动人心的挑战 。Swatch是全世界公认的糊口体式格局品牌,它的产物具备很是强的体现力,长于捕获潮水趋向以及感情:除了了手表外 ,眼镜一样属于糊口体式格局类的产物 ,由于它也交融了兴趣、时尚以及品质,深受消费者的青睐。霞飞诺长短常优异的互助伙伴,拥有最精深的制造工艺与技能 ,咱们很兴奋可以或许与他们互助。”

关于霞飞诺集团

霞飞诺集团(Safilo Group)是一家综合性的意年夜利眼镜制造商以及世界级经销商,以其超高质量以及精良诺言享誉全世界,是高端太阳镜 、镜框以及运动眼镜范畴的带领者 。霞飞诺集团(Safilo Group)在乎年夜利股票生意业务所挂牌上市(ISIN编码 IT0004604762 ,Bloomberg SFL.IM , Reuters SFLG.M I), 2014年该集团净收入跨越11.78亿欧元。

亚盈体育·官方入口 - Apple App Store
【读音】:

rì qián ,yì nián yè lì gāo duān yǎn jìng zhì zào shāng xiá fēi nuò Safilojí tuán yǐ jí Swatchgōng sī qiān dìng le Swatchpǐn pái yǎn jìng de hù zhù hé tán 。lì yì 、yì jiàn yì yì 、yǐ hú kǒu tǐ shì gé jú wéi dǎo xiàng de Swatch The Eyesxì liè jiāng yú 2016nián chūn tiān tuī chū 。zhè cì hù zhù jiāng péi tóng “I ALWAYS WANT MORE LOOKS”wéi zhǔ tí de Swatchgào bái nián yè piàn xuān chuán ---jiāng xìng qù 、rě rén xiàng shàng yǐ jí wēi xiào de mèi lì chǎn yáng dào jí zhì 。

xiá fēi nuò yǐ jí Swatchjiāng pèi hé shè jì yǎn jìng xì liè ,xiá fēi nuò mài lì chǎn wù kāi fā ,bìng hǒng piàn qí ōu zhōu chū chǎn shōu jí jǔ háng yǎn jìng zhì zào 。

zuò wéi yī gè quán shì jiè pǐn pái ,Swatchshǐ zhōng chéng xí qí duì yú gāo pǐn zhì bàn shì de chéng nuò ,Swatch The Eyesyǎn jìng jiāng jīng yóu guò chéng qí zài quán shì jiè de líng shòu wǎng diǎn jǔ háng fā mài ,zǎo qī jiāng jīng yóu guò chéng xiá fēi nuò de měi guó líng shòu lián suǒ diàn Solsticetuī chū ,rán hòu kuò zhǎn zhì jīng xuǎn de běi měi yǎn jìng líng shòu diàn 。Swatchyǐ jí xiá fēi nuò guī huá lù xù jiāng xiá fēi nuò de fā mài shōu jí zì lì yú Swatchjí tuán zì yǒu de fā mài shōu jí ,bìng xiàng quán shì jiè gèng duō de dì yù kuò dà ,chéng lì yī gè zuì gāo chǐ dù de yǎn jìng fā mài shōu jí 。

xiá fēi nuò shǒu xí lǚ háng guān Luisa Delgadonǚ shì zài píng lùn zhè cì hù zhù hé tán shí shuō dào ,“cǐ cì hù zhù duì yú yú zán men 2020zhàn luè guī huá yǒu zhe lǐ chéng bēi shì de yì yì 。zán men de chǎn wù zǔ hé zhōng yòu zēng zhǎng le yī gè biāo jì xìng pǐn pái ,zhè yī guài yì de hù zhù tǐ shì gé jú chōng shí lián hé le Swatchzhì néng 、yì jiàn yì yì 、lì yì de shè jì jī yīn ,bāng máng zán men jìn yī bù jìn shēng zài xiàn jīn kuài sù 、nián yè fú zēng jiā de gōng gòng shí shàng (Mass Cool)xiāo fèi fàn chóu de jù yǒu lǜ 。zán men jiāng jīng yóu guò chéng zhì néng de shè jì 、jiǎn huà chǎn wù bù jú de lì yì hé xiàn dài huà de chū chǎn liú chéng ,zài dù jiān shí zán men duì yú ōu zhōu yǎn jìng zhì zào de chéng nuò ,bìng jiāng qí kuò dà dào gōng gòng shí shàng xiāo fèi fàn chóu 。kě yǐ huò xǔ yǔ Swatchpǐn pái hù zhù ,bìng jiāng qí pǐn pái lǐ niàn róng rù dào yǎn jìng shè jì zhōng ,zán men shēn gǎn yáo xìng 。”

Swatchjí tuán zǒng cái Nick Hayekshuō dào ,“jīng yóu guò chéng duì yú chǎn wù zhǒng bié de cóng tóu yǎn yì ,zài chuàng zào yī gè lè chéng de yǎn jìng chǎn wù shì yī xiàng chōng dòng rén xīn de tiāo zhàn 。Swatchshì quán shì jiè gōng rèn de hú kǒu tǐ shì gé jú pǐn pái ,tā de chǎn wù jù bèi hěn shì qiáng de tǐ xiàn lì ,zhǎng yú bǔ huò cháo shuǐ qū xiàng yǐ jí gǎn qíng :chú le le shǒu biǎo wài ,yǎn jìng yī yàng shǔ yú hú kǒu tǐ shì gé jú lèi de chǎn wù ,yóu yú tā yě jiāo róng le xìng qù 、shí shàng yǐ jí pǐn zhì ,shēn shòu xiāo fèi zhě de qīng lài 。xiá fēi nuò zhǎng duǎn cháng yōu yì de hù zhù huǒ bàn ,yōng yǒu zuì jīng shēn de zhì zào gōng yì yǔ jì néng ,zán men hěn xìng fèn kě yǐ huò xǔ yǔ tā men hù zhù 。”

guān yú xiá fēi nuò jí tuán

xiá fēi nuò jí tuán (Safilo Group)shì yī jiā zōng hé xìng de yì nián yè lì yǎn jìng zhì zào shāng yǐ jí shì jiè jí jīng xiāo shāng ,yǐ qí chāo gāo zhì liàng yǐ jí jīng liáng nuò yán xiǎng yù quán shì jiè ,shì gāo duān tài yáng jìng 、jìng kuàng yǐ jí yùn dòng yǎn jìng fàn chóu de dài lǐng zhě 。xiá fēi nuò jí tuán (Safilo Group)zài hū nián yè lì gǔ piào shēng yì yè wù suǒ guà pái shàng shì (ISINbiān mǎ IT0004604762,Bloomberg SFL.IM , Reuters SFLG.M I), 2014nián gāi jí tuán jìng shōu rù kuà yuè 11.78yì ōu yuán 。

发表评论